LOGOWANIE WIADOMOŚĆ WIADOMOŚĆ

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CADACH.PL

I. Serwis internetowy

Serwis internetowy cadach.pl jest dostępny pod adresem www.cadach.pl („Serwis Internetowy” lub „Serwis”). Serwis Internetowy prowadzony jest przez Krzysztofa Adacha prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Adach CADach z siedzibą przy ulicy Łużyckiej 63 lok. 160, 30-658 Kraków, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zarejestrowanego płatnika podatku od towarów i usług VAT o numerze identyfikacji podatkowej NIP 8652297705, REGON 121509922 („Sprzedawca”).

Dane teleadresowe Sprzedawcy: Krzysztof Adach CADach, ul. Łużycka 63 lok. 160, 30-658 Kraków, adres e-mail: ##rpsprw.duuxrt#at#vbpxa.rdb## , tel.: +48 507012003.

Niniejszy dokument, to regulamin Serwisu Internetowego i zawiera on między innymi informacje dotyczące rejestracji i korzystania z Serwisu, składania zamówień, płatności, treści licencji, możliwości odstąpienia od zawieranych za pośrednictwem Serwisu umów. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://www.cadach.pl .

W Serwisie oferowane są materiały szkoleniowe, w tym szkolenia w formie nagrań video dostępne wyłącznie za pośrednictwem sieci internet („E-szkolenia”), książki w wersji elektronicznej („E-booki”) oraz inne produkty.

Informacje dotyczące produktów przedstawione w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty handlowej, są natomiast zaproszeniem do zawarcia umów.

Klient może nabyć produkty zawierając z Serwisem:

 • umowę o dostarczenie treści cyfrowych w odniesieniu do E-szkoleń lub E-booków;
 • umowę sprzedaży w odniesieniu do innych produktów.

W przypadku zamówienia jednocześnie E-szkoleń, E-booków i innych produktów zamówienie zostanie podzielone na zamówienie dotyczące oddzielnie E-szkoleń i/lub Ebooków oraz zamówienie dotyczące produktów innego rodzaju. Każde z zamówień zostanie zrealizowane odrębnie.

 

II. ​​​Rejestracja

Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu.

Podczas rejestracji, klient powinien podać dane, których dotyczą pola oznaczone – „obowiązkowe” oraz zaakceptować treść Regulaminu. Podanie takich danych i akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale bez dokonania tych czynności nie będzie możliwe korzystanie z Serwisu Internetowego. Klient powinien podać prawdziwe i aktualne dane. Podanie danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub w inny sposób wprowadzających w błąd może skutkować pozbawieniem klienta prawa do korzystania z Serwisu Internetowego.

 

III. Dostarczanie treści cyfrowych

E-szkolenia

Zamówienie zawierające E-szkolenia zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.

Jeżeli przedmiotem zamówienia jest E-szkolenie, klient otrzymuje dostęp do przedmiotu zamówienia w ramach Serwisu Internetowego (po zalogowaniu), na wybrany przez siebie okres subskrypcji.

W ramach subskrypcji klient może korzystać z materiałów szkoleniowych przez okres trwania subskrypcji zgodnie z warunkami licencji zawartymi w niniejszym Regulaminie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu klienta do Serwisu Internetowego w ramach wykupionej przez niego subskrypcji, jeżeli zostanie wykazane, że klient korzysta z Serwisu naruszając przepisy prawa lub Regulaminu, w szczególności postanowienia dotyczące licencji, o których mowa w Regulaminie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w działaniu Serwisu podyktowanej względami technicznymi. Sprzedawca będzie uprzedzał o wszystkich planowanych przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

E-szkolenia - licencja

Sprzedawca udziela klientowi niewyłącznej licencji do materiałów szkoleniowych w ramach opłaconego E-szkolenia, która uprawnia klienta do korzystania z materiałów szkoleniowych w ramach jego działalności osobistej i zawodowej, bez ograniczeń terytorialnych.

Licencja jest ograniczona do jednego (1) użytkownika – tylko jedna osoba może korzystać z materiałów szkoleniowych w ramach subskrypcji. Klient chcąc umożliwić większej liczbie użytkowników korzystanie z materiałów szkoleniowych musi nabyć dodatkowe prawo (dla każdego użytkownika) do korzystania z materiałów szkoleniowych (wykupić dodatkową subskrypcję).

W ramach udzielonej klientowi licencji, klient nie jest uprawniony do wykorzystywania materiałów szkoleniowych dla celów sprzecznych z prawem, odsprzedaży i sprzedaży, wynajmu, udzielania dalszych licencji do materiałów szkoleniowych. Materiałów przeznaczonych do odsłuchu nie można wykorzystywać do innych celów i w inny sposób niż ich odsłuch, w szczególności nie można ich pobierać ani zapisywać.

Licencja udzielona jest na czas trwania subskrypcji. Po zakończeniu subskrypcji licencja wygasa, a klient zobowiązany jest trwale usunąć wszystkie posiadane kopie materiałów szkoleniowych i zaprzestać wszelkiego korzystania z materiałów szkoleniowych.

E-booki

Zamówienie zawierające E-booki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.

Jeżeli przedmiotem zamówienia jest E-book w postaci pliku, przedmiot zamówienia zostaje zapisany na koncie klienta w ramach Serwisu Internetowego. Klient po zalogowaniu do Serwisu Internetowego może pobrać go na swoje urządzenie elektroniczne.

Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu E-booka.

Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania Ebooka z Serwisu Internetowego. Sprzedawca zwróci klientowi uiszczoną należność.

Klient ma prawo korzystać z E-booków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

 • rozpowszechniania E-booków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
 • utrwalania lub zwielokrotniania E-booków w celu ich rozpowszechniania;
 •  komercyjnego wykorzystywania E-booków w jakikolwiek sposób.

 

 

V. Produkty

W celu zawarcia umowy sprzedaży innych produktów za pośrednictwem Serwisu Internetowego, klient powinien dokonać wyboru produktu i jego liczby oraz wykonać czynności zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie Serwisu. Wyboru klient dokonuje przez dodanie produktów do koszyka.

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto klienta – w momencie, kiedy zmiana lub anulowanie zamówienia przestanie być możliwe przycisk umożliwiający zmianę lub anulowanie zamówienia przestanie być aktywny.

Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy ze Sprzedawcą. Serwis Internetowy po otrzymaniu zamówienia potwierdzi wszystkie istotne elementy zamówienia wysyłając wiadomość e-mail pod adres wskazany przez klienta. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy, potwierdzającej przyjęcie zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy.

 

V. Ceny i metody płatności

Ceny w Serwisie Internetowym podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne elementy ceny.

W przypadku nabywania produktów nie będących treściami cyfrowymi (E-szkolenia, E-booki), przy sposobach doręczenia, które wybiera klient, wskazane są również koszty danej metody doręczenia.

W zależności od wyboru klienta zapłata ceny może być dokonana:

 • przelewem na numer konta bankowego wskazanego klientowi za pośrednictwem Serwisu Internetowego;
 • za pośrednictwem systemu płatności online Przelewy24. Przy wyborze tej opcji płatności Serwis Internetowy nie ma żadnego dostępu do danych klienta (np.: numer karty kredytowej, rachunku), a zostaje poinformowany o dokonaniu płatności.

Zapłata ceny powinna być dokonane w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

 

VI. Uprawnienie konsumentów do odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 polskiego kodeku cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu Internetowego, bez konieczności podania przyczyny odstąpienia.

Odstąpienie następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać pod adres Krzysztof Adach CADach, ul. Łużycka 63 lok. 160, 30-658 Kraków lub pod adres e-mail: ##rpsprw.duuxrt#at#vbpxa.rdb## . Wzór formularza o odstąpieniu od umowy został dołączony do Regulaminu. Klient może też odstąpić od umowy nie korzystając z tego formularza, wystarczy, że wyrazi wolę odstąpienia od umowy.

Zakupiony towar należy zwrócić pod adres: Krzysztof Adach CADach, ul. Łużycka 63 lok. 160, 30-658 Kraków. Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi klient.

Do przesyłki należy dołączyć informację o numerze konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot zapłaty dokonanej przez klienta.

Prawo do odstąpienia od umowy omówione w niniejszym punkcie nie dotyczy klientów - przedsiębiorców.

Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych (E-booki, E-szkolenia), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 

VII. Reklamacje dotyczące produktów

Sprzedawca zobowiązany jest do wydania produktów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego produktu przez Sprzedawcę.

W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty na adres Sprzedawcy wraz z opisem reklamacji. Na zasadach określonych w kodeksie cywilnym klient może żądać naprawy towaru (jeżeli jest to możliwe), wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

VIII. Reklamacje

Klienci mogą składać reklamacje dotyczące działania Serwisu Internetowego. Klient może kierować swoje reklamacje pod adres Krzysztof Adach CADach, ul. Łużycka 63 lok. 160, 30-658 Kraków lub pod adres e-mail: ##rpsprw.duuxrt#at#vbpxa.rdb## . Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji w terminie 14 dni. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową, a jeżeli złożył reklamację pisemnie – zarówno drogą mailową oraz pisemnie.

 

IX. Wymogi techniczne

Korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga posiadania urządzenia z dostępem do internetu oraz korzystania z jednej z następujących przeglądarek internetowych:

 • Firefox w wersji 21 i wyższych
 • Chrome w wersji 29 i wyższych
 • MS Internet Explorer w wersji 9 i wyższych
 • Opera w wersji 12 i wyższych
 • Safari w wersji 4 i wyższych

Korzystanie z Serwisu Internetowego związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci internet i obarczone jest ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci internet przez każdego jej użytkownika, w szczególności związane ze złośliwym oprogramowaniem, tj. wirusami, końmi trojańskimi, robakami. W celu zminimalizowania takiego zagrożenia klient powinien korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz chronić loginy i hasła dostępu do Serwisu Internetowego. Ze swojej strony Serwis Internetowy również podejmuje niezbędne środki techniczne, żeby korzystanie z Serwisu Internetowego było bezpieczne, w szczególności chroni dane klientów.

Serwis Internetowy, zgodnie z wymogami prawa, przypomina, że klienci nie mogą wykorzystywać Serwisu Internetowego do dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

Klienci nie powinni podejmować działań, które mogłyby zakłócić działanie Serwisu Internetowego.

 

X. Prywatność

Sprzedawca jest administratorem danych podanych przez klienta podczas rejestracji. Dane osobowe podane przez klienta podawane są dobrowolnie i będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji zawartej umowy. Dane osobowe klientów są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

Jeżeli klient wyraził na to zgodę, dane osobowe podane przez klienta mogą być wykorzystywane w celach marketingowych i reklamowych.

Przetwarzanie danych będzie odbywało się na papierze oraz w zautomatyzowanych systemach komputerowych.

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jest jednak również konieczne dla prawidłowego wykonania umów. Odmowa podania danych osobowych wymaganych w formularzu w Serwisie Internetowym uniemożliwia zawarcie umowy. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do żądania zaprzestania wszelkiego wykorzystywania danych z naruszeniem przepisów prawa, jak również do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

XI. Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 polskiego kodeku cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów polskiego Kodeksu postępowania cywilnego. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Sprzedawcą a klientem będącym konsumentem – klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności klient jest uprawniony do zwrócenia się do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z siedzibą przy ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków (http://www.krakow.wiih.gov.pl/) z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, na co Sprzedawca wyraża zgodę.

Klient będący konsumentem może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, dostępnej pod adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a klientem – przedsiębiorcą, zostaje poddane sądom właściwym dla adresu Sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Krzysztof Adach CADach, ul. Łużycka 63 lok. 160, 30-658 Kraków lub pod adres e-mail: ##rpsprw.duuxrt#at#vbpxa.rdb##

- ______________________ (proszę wpisać swoje dane)

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy:_______________________

- Adres konsumenta:_______________________

- Data:_______________________

 

 

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera, by otrzymywać najnowsze informacje.